Entry Dateชื่อนามสกุลอีเมลองค์กรองค์กรของท่านเป็นองค์กรลักษณะใดอื่นองค์กรของท่านเป็นส่วนหนึ่งของ EU Supply Chain หรือไม่ (ทำการขายสินค้าหรือให้บริการกับบริษัทในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป) ?องค์กรของท่านได้ลงนามเป็น WEPs Signatory หรือไม่
Entry Dateชื่อนามสกุลอีเมลองค์กรองค์กรของท่านเป็นองค์กรลักษณะใดอื่นองค์กรของท่านเป็นส่วนหนึ่งของ EU Supply Chain หรือไม่ (ทำการขายสินค้าหรือให้บริการกับบริษัทในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป) ?องค์กรของท่านได้ลงนามเป็น WEPs Signatory หรือไม่